Rusza nabór do bocheńskich szkół na 2016/2017

dodano: 2016-02-02 10:47 | aktualizacja: 2016-02-02 14:26
autor: KatKa | źródło: UM Bochnia

uczeń szkoła mini Gmina Miasta Bochnia ogłasza nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W tym celu należy złożyć zgłoszenie, w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez szkołę. Uczniowie ci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Prowadzony będzie w formie pisemnej i uwzględnia zmiany w ustawie o systemie oświaty z dnia 28 grudnia 2015 r. tj.:
  • obowiązek szkolny od 7 roku życia,
  • prawo dziecka od 6 roku życia do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – pod warunkiem: korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,
  • prawo przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły – na wniosek rodziców – bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, pod warunkiem realizowania w poprzednim roku szkolnym obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka,
  • prawo dziecka urodzonego w roku 2009 do kontynuowania nauki w klasie I w szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza – na wniosek rodziców złożony w terminie do 31 marca 2016 r.

Gmina Miasta Bochnia prowadzi 5 publicznych szkół podstawowych:
1)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Biała 2,
2)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6,
3)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Konfederatów Barskich 27,
4)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71,
5)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. gen. T. Jakubowskiego 12,

oraz 2 publiczne gimnazja:
1)    Gimnazjum nr 1, ul. Bernardyńska 1,
2)    Gimnazjum nr 2, ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

TERMINY

Aktualne obwody poszczególnych szkół zostały ustalone w załączniku do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.

Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywać się będzie:
- do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie od dnia 1 do 31 marca 2016 r.  do godz.15:00,
- do klasy pierwszej gimnazjum w terminie określonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, tj. od 25 kwietnia 2016 r. od godziny 9:00 do 28 czerwca 2016 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe terminy kolejnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 27/16 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.

Natomiast harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

KRYTERIA REKRUTACJI

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich szkół podstawowych i gimnazjów są zawarte w Uchwale Nr XV/130/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szczegółowe informacje na temat naboru  można uzyskać w poszczególnych szkołach podstawowych lub gimnazjach. 
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Informacje
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...